ਫੈਕਟਰੀ ਪਲਾਂਟ

ਫੈਕਟਰੀ ਟੂਰ 7

ਮੁਕੰਮਲ ਉਤਪਾਦ ਖੇਤਰ

ਫੈਕਟਰੀ ਟੂਰ 1

ਪੈਕੇਜ ਵਰਕਸ਼ਾਪ

ਫੈਕਟਰੀ ਟੂਰ 6

ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ

ਫੈਕਟਰੀ ਟੂਰ 2

ਪਰਲੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ

ਫੈਕਟਰੀ ਟੂਰ 4

ਡਾਈ ਸਟਰੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ

ਫੈਕਟਰੀ ਟੂਰ 3

ਮੋਲਡ ਵਰਕਸ਼ਾਪ